Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział XI

DZIAŁ XI Przepisy przejściowe § 166. Dla uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przed 1 września 2017 roku, w przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia...

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział X

DZIAŁ X Postanowienia końcowe § 163. 1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo Oświatowe. 3....

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział IX

DZIAŁ IX Ceremoniał szkolny § 162. Szkoła posiada symbole szkolne: 1. Proporzec szkoły: 1) Proporcem opiekuje się poczet proporcowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzech...

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział VIII

DZIAŁ VIII Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole § 158.1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 2. Wszyscy...

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział VII

DZIAŁ VII Rozdział 1 Wewnątrzszkolne zasady oceniania § 132. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia; 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu...

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział VI

DZIAŁ VI Rozdział 1 Obowiązek szkolny § 114. 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. § 115. 1.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które...

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział V

DZIAŁ V Rozdział 1 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły § 104. Zadania nauczycieli. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 1) dbałość...

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział IV

DZIAŁ IV Rozdział 1 Organizacja nauczania § 59. 1. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 3) zajęcia...

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział III

DZIAŁ III Rozdział 1 Organy szkoły i ich kompetencje § 46. 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły; 2) Rada Pedagogiczna ; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski. § 47. Każdy z wymienionych organów w § 46 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych...

Statut Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie Dział II

DZIAŁ II Rozdział 1 Cele i zadania szkoły § 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 2. Głównymi...